Brf Skagagård
Bild på en av byggnaderna i föreningen
Startsida > Medlem > Ordningsreger > Utanför bostaden

Utanför bostaden

Trapphus

Brevlåda

Cykelrum

Tvättstuga

Källarförråd

Garage/Parkeringsplats

Sopstationen

Gemensamhetsytor

Trapphus

Det är inte tillåtet att uppställa barnvagnar, blommor / blomkrukor, mattor, kartonger, hushållssopor m.m. i tapphuset, detta för att det ska råda ”fria vägar” om en eventuell utrymning måste genomföras samt att förhindra allergi och soplukt. Om något påträffas kommer det att förverkas av förvaltaren på begäran av styrelsen men styrelsen kommer i första hand söka kontakt med medlem med uppmaning att forsla bort godset. Kostnader för bortforslade av sopor och annan bohag kommer att debiteras medlemmen. Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

Brevlåda

Medlem ska beställa skyltning av brevlåda från förvaltaren. Det är inte tillåtet att klistra/montera sin egen lösning på brevlådan detta för att det ska se enhetligt ut.

Cykelrum

Det är endast tillåtet att förvara cyklar i cykelrummet.

Tvättstuga

Det är inte tillåtet att låna ut tvättstuga till personer/företag utanför den egna föreningen. De bokade tiderna ska respekteras. När 30 minuter har passerat efter tvättidens start gäller inte bokningen, och maskinerna kan fritt nyttjas av någon annan tills nästa tvättid. Mattor, skor och bygelbehåar är inte tillåtet att tvätta i tvättmaskinerna, ej heller djurfällar, filtar och liknande som katt, hund eller pälsförsedda djur har varit i kontakt med, tänk på de som är allergiker! Föreningens tvättstuga är belägen på Skagafjordsgatan 11 och det är boende i lägenhet 521-764 som har tillträde till tvättstugan.

Källarförråd

Källarförrådet är endast avsett till för förvaring innanför sin egen bur som medlemmen förfogar över. Korridorerna ska hållas fria då dessa klassas som utrymningsvägar från garaget. Det är inte tillåtet att förvara brandfarlig vätska i sin källarförrådet. Det är heller inte tillåtet att förvara livsmedel i källarförråden. Det är medlemmens eget ansvar att se över sin förvaring och att ens egen förvaring är att anses som brandsäkert, styrelsen förbehåller sig rätten att rikta kravställning mot enskild medlem för att upprätthålla brandsäkerheten inom föreningen.

Garage/Parkeringsplats

Nyttjanderätt gäller enbart för part som har giltigt hyreskontrakt och parkeringstillstånd samt att hyran för parkeringsplatsen är erlagd i tid. Vid obetald hyra av garage/parkeringsplats förfaller nyttjanderätten och kontrollavgift ”parkeringsböter” kommer då att utfärdas. Det är enbart det fordon som innehar ett synligt och giltigt parkeringstillstånd som har nyttjanderätten till aktuell (numrerad) parkeringsplats. Brister i detta medför en rätt för nyttjat parkeringsbolag att utfärda parkeringsbot enligt gällande taxor. Vid förlust av erhållet parkeringstillstånd kan medlemmen beställa en ny mot en administrativ avgift om 500 SEK som ska erläggas till föreningen. Behandla parkeringstillståndet som en värdehandling. Det är inte tillåtet att förvara däck, verktyg, brandfarliga och övriga vätskor, diverse förpackningar inom garaget (det gäller även inom den egna parkeringsplatsen.)

Sopstationen

Sopstationens sorteringsinstruktioner på plats ska följas. Markerade kärl för hushållssopor finns placerade i sopstationen beläget på gården. Varje behållare har en skriftlig anvisning om vilka slags sopor/avfall som behållaren är avsedd för. Sopstationen innehar behållare avsedd för hushållssopor, kartong/wellpapp, tidningar, pappersförpackningar och plast. Denna sopstation är belägen på Oddegatan. Sopstation för ofärgatglas/färgatglas, metall samt hushållsavfall finner du på Surtsögatan 4. Större sopor eller miljöavfall så som elektronik, målarfärg , möbler mm. ska lämnas till närmaste återvinningscentral i Bromma eller Hagby återvinningscentral i Sollentuna. För uppgifter om var fler återvinningscentraler finns, se www.stockholm.se. Det är inte tillåtet att ställa sopor, kund/varuvagnar och övrig bråte utanför sopkärlen. Det är heller inte tillåtet att slänga saker i sopkärlen som inte följer instruktionerna på plats. Medlem som bryter mot ovanstående kommer att debiteras för uppkomna kostnader för bortforslande av sopor.

Gemensamhetsytor

Föreningen har gemensamhetsytor tillsammans med BRF Ravalen som är lokaliserad inom samma område. Vi har innergården och innergaraget som delat ansvar mellan föreningarna. Håll rent och snyggt runt omkring dig och iaktta punkter i ordningsreglerna som bl.a. behandlar utemiljöer och garage.