Brf Skagagård
Bild på en av byggnaderna i föreningen
Startsida > Medlem > Ordningsreger > Innanför bostaden

Innanför bostaden

Underhåll

Förändringar i bostaden

Balkong/ Fransk balkong

Parabol m.m.

Lägenhetsdörr

Ventilation

Väggar, tak och golv

Bärande konstruktion

Brandvarnare

Renovering av badrum

Ny, om- och tillbyggnad av altan/uteplats

Underhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att underhålla framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas bl.a. lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att medlem har uppsikt över bostadsrättens våtutrymmen. Vattenskador kostar mycket pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Förändringar i bostaden

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Väsentliga förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Med väsentliga förändringar avses ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av gas-, vatten- eller avloppsledningar, eller sådant som är till påtaglig skada för föreningen. Ibland kan det också behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Ansökningsblankett för ombyggnad finns hos styrelsen.

Balkong / Fransk balkong

Balkonger och vädringsbalkonger får inte användas för:

  • permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal balkongmöblering.
  • skakning av mattor, dukar, sängkläder eller dylikt
  • grillning
Inga fimpar får lämnas på vädringsbalkonger, ej heller kastas ned på gård eller gata Det är inte tillåtet att göra förändringar i konstruktionen eller färg- och material val. Balkongen ska hållas ren och fri från bråte för att inte riskera att något faller ut. Om blomkrukor monteras på räcket ska krukorna riktas inåt med wire och får inte hänga utanför balkongen! För inglasning av balkong eller uppsättande av markiser krävs bygglov och tillstånd av föreningen. Undvik att röka på balkongen. Röken tränger in i fasadens ventilationsdon och orsakar obehag för andra boenden.

Parabol m.m.

Medlem ska söka tillstånd hos styrelsen och följa dess beslut innan arbete med uppsättning av parabol påbörjas. Styrelsens beslut och instruktioner ska följas. Det är inte tillåtet med infästning i husfasad. Parabolen får inte heller fästas på balkongräcket i och med att den kan åka ned och ställa till skada. Medlem är skyldig att utan dröjsmål ta ner parabol om ovan ställda krav inte uppfylls.

Lägenhetsdörr

Medlem svarar själv för sin lägenhetsdörr, urtag för låskistor och tillbehör samt tittöga. Nytillverkning av cylinder och nycklar beställs genom styrelsen till självkostnadspris. Vid inköp av ny lägenhetsdörr ska färg och ytskikt matcha det ursprungliga. Ansökan ska skickas till styrelsen för godkännande.

Ventilation

Föreningen äger ventilationen/aggregatet i bostäderna och yttre ytor, medlem äger inte rätt att göra några som helst ingrepp i FTX-systemet. Vid oklarheter ska medlem kontakta och rådgöra med styrelsen. Medlem har skyldighet att felanmäla påkomna brister och felaktigheter i ventilationssystemet inkl. aggregat. Styrelsen, genom anlitad förvaltare, ansvarar för byte av filter när det är påkallat, dock max en gång per år.

Väggar, tak och golv

Väggar, tak och golv äger medlem rätt att ändra färg och materialval på egen bekostnad. Medlem äger inte rätt att göra större ingrepp så som urtag för fönster och/eller dörr, det är givetvis tillåtet att borra hål för upphängning av tavlor m.m. Vid oklarheter rådgör med styrelsen innan ingrepp.

Bärande konstruktion

Medlem äger inte rätt att vidta några som helst åtgärder i den bärande konstruktionen. Rådgör alltid med styrelsen vid osäkerhet.

Brandvarnare

Föreningen har installerat en brandvarnare i varje bostadsrätt. Medlem är skyldig att svara för att brandvarnaren är fast monterad i tak, samt för att svara för underhåll och eventuellt byta varnaren när denna går sönder eller byte av batteri när så behövs. Medlem uppmanas att regelbundet, dock minst två gånger per år testa funktionsduglighet av brandvarnaren.

Renovering av badrum

Badrumsrenovering (plattsättning, fästning av våtrumsmatta, iordningställande av tätskikt, åtgärder i/kring avlopp m.m) får inte påbörjas utan godkännande av styrelsen. Det är endast medlem som upplåter aktuell bostad där renovering av badrum ska ske som kan ansöka om tillstånd för renoveringen. Ansökan och försäkran ska i god tid inkomma till styrelsen. Medlem ska i sin ansökan redogöra för vilka åtgärder som ska utföras och försäkra att anlitad firma har de rätta behörigheter som krävs för att de åtgärder man vidtar blir fackmannamässigt utfört och följer gällande normer och föreskrifter. Ta kontakt med styrelsen för hjälp med ansökan.

Ny, om- och tillbyggnad av altan/uteplats

Altan/uteplats/balkong upplåts till respektive lägenhet av föreningen. Det är föreningen som äger altanen/uteplatsen/balkongen och inte den enskilda medlemmen. Om ny, om- och tillbyggnad av altan/uteplats/balkong önskas krävs bygglov och tillstånd från styrelsen. Ansökan skickas till styrelsen med redogörelse och skäl. Medlem står för samtliga kostnader i samband med sådan ombyggnad. Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd göra ny, om- och tillbyggnad på altan/uteplats/balkong. Det är inte heller möjligt att måla om eller på annat sätt förändra utseendet på altan/uteplats/balkong. Enklare åtgärder som att fästa spalje är tillåtet.

Föreningen tillhandahåller en mall för ansökan på föreningens hemsida.

  1. Ingrepp i en bärande konstruktion
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten
  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten