Brf Skagagård
Bild på en av byggnaderna i föreningen
Startsida > Medlem > Ordningsreger > Generella ordningsregler

Generella ordningsregler

Årsavgift

Andrahandsuthyrning

Oaktsamhet/skadegörelse

Nedsmutsning

Rökning

Husdjur

Portkoder

Nycklar

Oljud

Anslag

Om du tänker flytta

Årsavgift

Årsavgiften ska betalas i tid för att hålla god likviditet i föreningen, var uppmärksam på vilken förfallodag som gäller. Vid utebliven inbetalning skickas en påminnelse ut efter fyra (4) dagar. Om fordran inte betalas efter påminnelse skickas ärendet vidare till inkasso, om fordran fortfarande inte betalas ansöker föreningen hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande. Obetalda årsavgifter m.m. kan leda till uppsägning av medlemskap och rätten att nyttja föreningens bostad förverkas. Påminnelsen om betalning är förenad med påminnelseavgifter.

Andrahandsuthyrning

Medlem måste inlämna en ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning innan uthyrning kan göras. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och information om hyresgästen. Styrelsen ska utifrån ansökan ta ställning till om andrahandsuthyrning ska godkännas eller avslås. Styrelsen kan ställa krav på att andrahandshyresgästen ska presentera sig i styrelsemöte inför sådant beslut. Endast vid synnerliga skäl kommer styrelsen att bevilja andrahandsuthyrning i längre tid än två år. Då bör bostadsrättinnehavaren och hyresgästen skriva att avtal om att hyresgästen ej ska ha besittningsskydd.

Om uthyrning sker utan giltigt tillstånd riskerar medlemmen förverkande av sin nyttjanderätt av bostadsrätten om medlemmen inte inom en vecka åtgärdar den otillåtna andrahandsuthyrningen efter en skriftlig anmodan från styrelsen.

Föreningen tar ut en avgift på 10% av prisbasbeloppet (4 760 sek år 2021) per år av den medlem som hyr ut sin lägenhet i andra hand.

Andrahands uthyrnings ansökan kan hittas här och skall skickas till [email protected]

Oaktsamhet/skadegörelse

Om medlem genom oaktsamhet skräpar ner, gör större förslitning än vad som kan anses som normal, skadegörelse m.m. kommer styrelsen att uppmana medlem att själv ordna med acceptabel åtgärd för att rätta till det. Om samförståndslösning ej nås kommer styrelsen åtgärda saken genom att beställa bortforsling, reparation av eller inköp av ny egendom som motsvarar det skick som rådde innan. Kostnaden kommer senare att påföras medlem. För skador som uppstår genom medlems bekantskapskrets kommer en polisanmälan att göras för utredning där ersättningskrav senare kommer riktas.

Nedsmutsning

Medlem är skyldig att rengöra utrymmen efter sig om medlemmen av olika skäl smutsat ner. Detta gäller i trappor, hiss och övriga ytor inom föreningen. Endast vatten ska användas vid rengöring.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i trapphuset, garaget, källaren/förrådet, tvättstugan, föreningslokalen och hissen samt övriga inomhusytor som berör gemensamheten.

Husdjur

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården. Husdjur ska vara kopplade inom föreningens område. Husdjur får inte vistas i sandlådan.

Portkoder

Portkod får inte lämnas ut till obehöriga. Medlemmar och boende uppmanas att inte släppa in okända personer utan istället be besökare kontakta besöksmottagare för insläpp. Lämna inte ut portkoder till leverantörer regelmässigt, om möjligt försök möt upp dem istället.

Nycklar

Nya nycklar beställs genom styrelsen och endast föreningsmedlem kan erlägga beställning. Samtliga förluster av nycklar ska anmälas till styrelsen. Behandla föreningens nycklar (lägenhetsnyckel, garagenyckel, tvättstugenyckel m.m.) som en värdehandling.

Oljud

Boende bör visa hänsyn till grannar. Boende ska om möjligt avisera grannar om oljud kan uppstå. För att alla ska trivas är det viktigt att grannar inte störs av boende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse riskerar att få sin bostadsrätt förverkad. Skyldigheten gäller i bostadsrätten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trappor, hissar, tvättstuga och på gården.

Några exempel på vad lagen menar:

  1. Ljudstörningar är inte tillåtna. Boende får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala alltför högt eller skrika. Man bör inte spela högt på musikanläggning, musikinstrument eller ha tv:n på alltför högt.
  2. Boende får inte föra oväsen i trapphuset. Detta gäller även besökare till bostadsrätterna.
  3. Husdjur får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.
Reglerna gäller dygnet runt men regeln är att det ska vara extra lugnt innanför den egna bostaden och innergården efter klockan 22.00 natten mot måndag t.o.m. fredag samt till klockan 24.00 natten mot lördag och söndag. Inkommer det klagomål efter ovanstående tider ska oljud omedelbart upphöra. Vid renovering där oljud kan uppstå genom t.ex. borrning, hamring m.m. får detta inte ske före klockan 09.00 lördag t.o.m. söndag och inte senare än klockan 20.00 alla dagar.

 

Anslag

Det är absolut förbjudet att klistra/tejpa anslag på fönster, dörrar, väggar och i hisskorg. Använd de anslagstavlor som finns uppsatta i trapphusen.

Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din bostadsrätt också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum.